Skip to main content
Skip to main content.

Karagdagang Gamit-Yaman at Tulong

Nagkakaloob o maghahanap ang mga sangay na ito ng pang-emergency na pagkain, silungan, damit, serbisyoton pampatatrabaho, pondo pampagtulong sa PG&E, & pangkasalukuyang pagpapayo.

Daly City

650-991-8007
Daly City Community Service Center
134 Hillside Boulevard

Pacifica

650-738-7470
Pacifica Resource Center
1809 Palmetto Avenue

South San Francisco

650-588-8822
North Peninsula Neighborhood Service Center
600 Linden Avenue

Coastside (la zona de la costa)

650-726-9071
Coastside Opportunity Center
99 Avenue Alhambra, El Granada

San Mateo

650-347-3648
Samaritan House
401 North Humboldt Street

Redwood City

650-780-7260
Fair Oaks Community Center
2600 Middlefield Road

East Palo Alto

650-322-1821
Bayshore Community Resource Center
2277 University Avenue

Sa ibabaw

TANF [pangkasalukuyang tulong sa may-pangangailangan], Pangkalahatan Pagtulong, Mga Food Stamp, Medi-Cal

North region [hilaga]

650-877-5608
1487 Huntington Avenue

Central region [gitna]

650-596-1025
550 Quarry Road, Belmont

South region [timog]

650-599-3811
2500 Middlefield Road

San Mateo [Medi-Cal only]

650-573-2349
San Mateo County General Hospital
222 W. 39th Avenue

Sa ibabaw

Tingnan din ang core service centers
Buong County

650-343-4403
St. Vincent de Paul

North county

650-583-6757
South San Francisco Food Pantry-St Paul's United Methodist Church
500 Miller Street, South San Francisco,
Fridays 10 am-12 noon

Central county

650-342-CALL
CALL-Primrose Center
139 Primrose Road, Burlingame

South county

650-323-7781
Ecumenical Hunger Program
1934 University Avenue

650-366-4692
St. Anthony's Center
3500 Middlefield Road

Sa ibabaw

Para silungan pang-emergency, tumawag sa isang core service center
Legal Aid Society of San Mateo County

650-558-0915
The Natalie Lanam Justice Center

800-381-8898
Sobrato Center for Nonprofits - Redwood Shores
330 Twin Dolphin Drive, Suite 123
Redwood City, CA 94065

Pagtulong sa pagtanggol laban sa eviction [pagpalayas]. mga tutulan sa landlord [nagpapaupa]-umuupa, discrimination [pagtatangi nang masama], at makakayang pamamahay. Mga Clinic [pagtuturo] Pampagtanggol Laban sa Eviction bawat Monday, Tuesday, at Friday. Tumawag para sa higit pang impormasyon.

Human Investment [pamumuhunan sa tao] Project

650-348-6660
364 Railroad Avenue, San Mateo

Tumutulong sa mga senior, magulang na nagsasarili, o mga taong mababa o sapat ang kita, upang makakuha ng pamamahay o manatili sa mga sariling tahanan.

Housing Authority {may-katungkulan pampamamahay}

650-802-3300
Nangangasiwa ng federal na program pangtulong sa pera (Section 8).

» Panoorin ang Section 8 and Subsidized Housing Videos upang matuto nang higit pa.

Landlord/Tenant Mediation [pamamagitan upang magkasundo] Service

650-373-3490

Midpeninsula Citizens for Fair Housing [mga mamayan sa gitnang-lungos para sa makatarungang pamamahay]

327-1718
457 Kingsley Avenue, Palo Alto

Nag-iimbestiga ng mga kasong discrimination sa pamamahay sa mga county sa southern San Mateo at northern Santa Clara.

Project Sentinel [tanod]

650-321-6291
1615 Hudson St, Suite A, Redwood City

Nag-iimbestiga ng mga kasong discrimination sa pamamahay sa mga mga lunsod sa northern Redwood City.

Sa ibabaw

Mga Serbisyo Pampagtatanda &s; May-Edad

800-675-TIES

Nag-iimbestiga at nagbubuo ng mga plano pampag-aalaga sa mga kalagayan kung saan nasa panganib ang mga tao sa pagmamalupit, pagpapabaya, o pagsasamantalahan.

Helpline [matatawagan pangtulong] sa Alcohol at Droga
Línea de ayuda sobre abuso de alcohol o drogas

650-573-3950

Community Overcoming Relationship Abuse (CORA)

650-652-0800 o 800-300-1080
PO Box 5090, San Mateo, CA 94402

Tumutulong sa mga kaso ng karahasan sa tahanan o ibang pagmamalupit ng mga matalik ang kaugnayan o pamilya.

Mga Serbisyo Pangkapakanan ng mga Bata

800-632-4615

24-hour na linya para sa mga kalagayan kung saan nasa panganib ang mga bata na 17ng taon na edad o mas-bata sa pagmamalupit, pagpapabaya, o pagsasamantalahan.

Pamamagitan sa Kagipitan o Pagpigil na Suicide [pagpapakamatay]

650-368-6655
Belmont a Palo Alto

650-692-6655
De San Mateo a Daly City

650-726-6650
Coastside

24-hour na sebisyo sa phone para sa mga taong naguguluhan na naghahanap ng pagtulong upang tratuhin ang isang kagipitan. Pagpapayo din sa mga pamilyang nagdadanas ng pagkabahala.

Mga Serbisyo Pang-Trauma [malubhang pagkabalisa] ng Pagahasa

692-RAPE

Pagpapayo pangkagipitan, outreach [masigasig na pagkipag-uugnay], pagtataguyod sa mga nakaligtas at ang kanilang mga pamilya.

Pambansang Lifeline [matatawagan pangsaklolo] Pampagpigil ng Suicide

800-273-8255

Sa ibabaw

San Mateo County General Hospital

650-573-2222
222 West 39th Avenue, San Mateo

Fair Oaks Family Health Center

650-364-6010
2710 Middlefield Road, Redwood City

North County Community Health Center

650-301-8600
380 90th Street, Daly City

Drew Health Foundation

650-328-5060
211 University Avenue, East Palo Alto

San Mateo County AIDS Program

650-573-2385
3700 Edison Street, San Mateo

RotaCare Clinics

Walang bayad na serbisyong pangkalusugan para sa mga taong walang insurance.

3ng kinaroroonan

  • 600 Marine Blvd., Moss Beach (Wednesday, mula 5:30 p.m. hanggang 7:30 p.m.)
  • 1900 Sullivan Ave., Daly City (segunda-feira, mula 5:30 p.m. hanggang 7:30 p.m.)
  • 795 Willow Road, Menlo Park (sábado, mula 9:30 a.m. hanggang 12:30 p.m.)
Willow Clinic

Dalubhasa pampamilya, serbisyo pang-AIDS.
650-599-3890
795 Willow Road, Menlo Park

Planned Parenthood

650-574-2622

Maaabot ng Pangkat Pangkalusugan Pampag-iisip

800-686-0101

Sa ibabaw

Mga Serbisyo Pampagtatanda & May-Edad

800-675-TIES
225 West 37th Avenue, San Mateo

Center Pampagsasarili ng May-Kapansan

650-595-0783
875 O'Neil Avenue, Belmont

Kapisanang sa Peninsula [lungos] Pang-Retarded [mahina ang pag-iisip] na mga Bata at May-edad

650-312-0730
1650 S. Amphlett Blvd, #213, San Mateo

Poplar ReCare

650-259-8500
1764 Marco Polo Way, Burlingame

Paggamot pampaggaling, paupa ng kagamitn, at ibang serbisyo para sa mga may-kapansanan sa pag-uunlad, may-sakit, o pinsala.

Sa ibabaw

Kagawaran Pampagpapaunlad ng Pagtatrabaho

650-737-2662
230 S. Spruce, South San Francisco

650-578-2900
3520 S. El Camino Real, San Mateo

Ang mga number sa itaas ay para sa pagpapayo at impormasyon tungkol sa bakanteng trabaho. Para sa mga unemployment benefit, tumawag sa 650-341-6111.

SUCCESS [pagtagumpay] Center – North

650-301-8470
271 92nd Street Daly City

SUCCESS Center – South

650-367-0190
2500 Middlefield Road, Redwood City

Sa ibabaw

Bay Area Legal Aid

650-358-0745
1048 El Camino Real, Suite A, Redwood City, CA 94063

650-472-2666
Legal Advice Line (Mon, Thurs 9:30-3:00; Tue, Wed 9:30-1:00)

Masakalaw na pagtulong na legal na civil para sa mga mababang kita na biktima ng karahasan sa tahanan.

Department of Child Support Services

866-901-3212
555 County Center, 2nd floor, Redwood City, CA 94063

Tulong sa pagsingil at pagpapatupad ng panustos sa bata para sa mga magulang na custodial [nag-aalaga] at non-custodial.

Lawyers in the Library

Sa bawat ikatlong Wednesday bawat buwan, nagtatanghal ang San Mateo County Library, na kasama ang San Mateo County Bar Association, ng mga walang bayad ng clinic ukol sa batas.

Legal Aid Society of San Mateo County

650-558-0915
The Natalie Lanam Justice Center

800-381-8898

Sobrato Center for Nonprofits - Redwood Shores
330 Twin Dolphin Drive, Suite 123
Redwood City, CA 94065

Pagpayo at pagpasyang legal tungkol sa mga usaping civil para sa mga taong mababa ang kita.

San Mateo County Bar Association

650-369-4149
333 Bradford Street, Redwood City

Serbisyo pangsangguni sa attorney.
San Mateo County Law Library

650-363-4913
710 Hamilton Street, Redwood City, CA 94063

Access sa mga legal na mapagkukunan, tulong sa paghahanap ng mga naaangkop na mapagkukunan, mga legal na klinika para sa expungement, trapiko, utang ng consumer, at iba pang mga paksa.

Para sa mga usaping legal na ito:
  • Batas ukol sa pamilya, guardianship [pagpangangalaga], conservatorship [pag-iingat], mga small claim [pag-angkin na mababang halaga], at lahat ng restraining order [utos na pagpigil], dalawin ang aming Self-Help Center.
  • Kung nabahala kayo tungkol sa nagbabatang karahasang may-baril mula sa isang tao na nasa kagipitan at panganib sa kanilang sarili at sa iba.

Sa ibabaw

Center Pambagong Angkan

650-328-0641
2086 Clarke Avenue, East Palo Alto

Mga gamit-yaman na library, mga workshop [talakayan na pagtuturo], paglulutas ng mga salungatan, at pag-aaral pampagmamagulang.

Center Pampagpigil ng Pagmamalupit sa mga Bata

650-327-8120
350 Cambridge Avenue, #50, Palo Alto

Gamit-yaman ukol sa pagmalupit sa bata, pagsasanay pampagsasangguni, pag-aaral, at pagtataguyod.

Sanggunian Pampagtugma ng Pangagalagang Pambata

650-655-6770
2121 S. El Camino Real, Suite A-100, San Mateo

Pagsangguni para sa pangangalagang pambata na may-license, pangangalagang pangsanggol, mga preschool, pinatagal ng pangangalagang pang-araw, at mga summer camp.

Mga Serbisyo Pang-Mga-Bata at Pamilya

800-632-4615
400 Harbor Blvd., Belmont

Mga serbisyo pang-mga-bata na 17ng edad o mas bata na nasa panganib ng pagmamalupit, pagpapabaya, o pagsasamantala.

Kids' Turn

415-777-9977
Maraming Kinaroroonan sa Bay Area

Mga workshop na pagtuturo para sa mga hiwalay/divorce na magulang at kanilang mga anak 5-17 edad.

Parents & Educators Resource Center (Centro de recursos para padres y educadores)

650-655-2410
1660 S. Amphlett Blvd., #200, San Mateo

Impormasyon at pag-alalay para sa mga magulang ng mga baldadong bata.

Sa ibabaw

StarVista

650-591-9623
610 Elm Street, Suite 212, San Carlos

Kawanihan Pangserbisyo Pangbata ng South San Francisco

650-877-8642
1486 Huntington Avenue, Suite 100, South San Francisco

Kawanihan Pangserbisyo Pangbata ng Pacifica

650-355-3900
435 Edgemar Avenue, Pacifica

Kawanihan Pangserbisyo Pangbata ng San Mateo

650-349-7969
1670 S. Amphlett Blvd., Suite 115, San Mateo

Program Pangkabatiran ng Pagtulong sa mga Bata & Pamilya

650-755-0890
Washington Street, Daly City

650-692-9300
1860 El Camino Real, Burlingame

650-366-8408
609 Price Avenue, Redwood City

Sa ibabaw

Impormasyon tungkol sa mga serbisyo; mga program tungkol sa mga usapin na mahalaga sa mga babae.

650-363-4872

Sa ibabaw

La Raza Centro Legal

415-575-3500

Immigrant Assistance [pagtulong pang-immigration]

650-554 2444

Asian Law Caucus [pagpupulong ng asyano pambatas]

415-391-1655

Northern California Coalition for Immigrant Rights [pagsasamahan pangkarapatan pang immigration]

415-543-6767

Kumuha ng higit pang gamit-yaman pang-immigration mula sa mga California Court Immigration Resource Directory.

Sa ibabaw

Community Legal Services in East Palo Alto (CLSEPA)

1861 Bay Rd, East Palo Alto, CA 94303 (walk-ins)
495 N. Whisman Rd Suite 200, Mountain View, CA 94043 (by appointment only)
57 Post St Suite 613-614, San Francisco, CA 94104 (by appointment only)
(650) 326-6440

CLSEPA is a nonprofit offering legal services that improve the lives of low-income families throughout the region. The nonprofit specializes in immigration, housing, workers’ rights, records clearance, and consumer protection. Please note: CLSEPA services are only available to low-income individuals residing in San Mateo County and Santa Clara County.

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.